English   搜索
STEMCELL 产品
 
 
  乳腺肿瘤干细胞培养产品 首页 > 产品  
 产品搜索:
 
抗-CD49f FITC, 100 个检测
 
 
抗人 5E-11 FITC, 100 个检测
 
 
抗人 EpCam VU-1D9 FITC标记, 100 个检测
 
 
Carmine Alum, 100 mL
 
 
角蛋白 18 抗体,DC-10, 0.1 mg
 
 
MUC-1 糖蛋白抗体, 214D4, 0.2mg
 
 
抗上皮细胞表面抗体, 5E11,0.1mg
 
 
EpCAM抗体, 323/A3, 0.1 mg
 
1 页 共 2 页 显示 1-8 条
 
Copyright © 2010 杭州百通生物技术有限公司 All Rights Reserved.   技术支持:35互联